Výhra jménem Beck Czech

V pondělí 10.12. 2012 dopoledne volala na jednu pevnou linku paní Vondráková z firmy RTS, že volané číslo bylo vylosováno a vyhrálo věcnou cenu v hodnotě 2000 Kč. Předání výhry se uskuteční příští pondělí, tedy 17.12. 2012 v 15 hod. v Hotel Fortuna City v Praze. Jelikož se firma RTS o své výherce stará, zavolá ještě v pátek 14.12. 2012 prostřednictvím paní Rosické, aby se ujistila, že na výhru nezapomeneme a přijdeme si ji v pondělí převzít. V průběhu týdne navíc dorazila písemná pozvánka na slavnostní předání. (Nebyli nám ovšem schopni sdělit, v jaké soutěži jsme vyhráli.)

Polštáře plné stříbra

Polštáře plné stříbra
Polštáře plné stříbra

V pondělí 17.12. 2012 k žádnému předání vyhrané věcné ceny nedošlo, plus pro nás. Místo toho v Hotel Fortuna City proběhlo pohoštění a následná několikahodinová předváděčka nějaké záhadné švýcarské firmy. Písemnou pozvánku, která dorazila poštou, si firma při vstupu na akci odebrala a již samozřejmě nevrátila. Předváděcí akci měli pod palcem dva borci – pan Lukáš a pan Martin – příjmení, jméno? Vyberte si sami.

Praktiky při předváděcí akci není nutné rozebírat, net je jich plný. Borci byli opravdu zkušení a velmi obratní manipulátoři. Výsledkem byla podepsaná smlouva s firmou BECK CZECH, s.r.o. (Kde ta se tady vzala?), dvě deky a dva polštáře SILVER (ve smlouvě), SILBER (na lůžkovinách) se „stříbrnými VLÁKNY“. Vlákna byla na lůžkovinách na první pohled viditelná! A za krásnou baťovskou cenu 9999 Kč. No nekupte to.

V lůžkovinách byly nitky stříbrné barvy, což má vzbudit dojem, že jde o stříbro. Ve skutečnosti se v materiálu mohou vyskytovat maximálně ionty stříbra – spíše jde ale jen o barvu.

Borci byli spokojení, počasí jak na objednávku nevlídné, nabídka odvozu lůžkovin a zákazníka až domů přišla vhod. Doma se uskutečnilo zaplacení celé částky v hotovosti, naštěstí. Při splácení bychom řešili ještě pochybné nebankovní instituce.

Jak vrátit nechtěné zboží

Když si vše v klidu domova necháte projít hlavou, zajisté vám dojde, že tak výhodný kauf to zase nebyl. Ba právě naopak. Však se nic neděje, řeknete si, zboží vrátím, firma mi vrátí peníze, a bude vymalováno. Ale ouha. Peníze už odcestovaly do Mělníka, kde firma sídlí, a proto není vrácení zboží/peněz v Hotel Fortuna City možné. Je však možné obrátit se do Mělníka. Mnoho lidí toto určitě odradí a věci si ponechají, bohužel.

Naštěstí v tom neštěstí nejste sami. Existuje například bezplatná spotřebitelská poradna dTestu, kde vám ochotně poradí. Naše velké díky patří paní Fialové, paní Máchové a paní Barvínkové.

Co je třeba udělat? Hlavní je jednat rychle. Ne ukvapeně, ale rychle.

Do 14 dnů je třeba odstoupit od smlouvy. Smlouva byla podepsaná 17.12. 2012. Lhůta pro odstoupení začíná běžet 18.12. 2012. Odstoupení od smlouvy je třeba doručit adresátovi nejpozději 14. den lhůty pro odstoupení. V našem případě 31.12. 2012. Pondělí 31.12. 2012 musí mít adresát odstoupení v ruce či musel být proveden pokus o doručení. Pokud čtrnáctidenní lhůtu nestihnete, je další boj pravděpodobně marný.

Odstoupení od smlouvy je vhodné poslat na všechny známé adresy dané firmy, ideálně několika informačními kanály (poštou, e-mailem, faxem…). Při zaslání poštou je žádoucí poslat dopis s dodejkou.

 

Odstoupení od smlouvy

Mgr. Zuzana Ottová
ulice, PSČ a město
tel: XXXXXX
e-mail: XXXXXX

BECK CZECH, s.r.o.
IČ 24841994
Blatecká 3344
276 01 Mělník

Praha, 26. prosince 2012

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy č. XXXXXXX
Vážení,

pan Jan Novák mi udělil plnou moc k zastupování při veškerých právních úkonech při jednání s firmou BECK CZECH, s.r.o ve věci odstoupení od kupní smlouvy č. XXXXX. Tímto vás žádám, abyste se od tohoto okamžiku obraceli pouze na mě. Kontakty jsou uvedeny v hlavičce dopisu.

Dne 17.12. 2012 pan Jan Novák s vaší společností (BECK CZECH, s.r.o.) uzavřel na předváděcí akci, jež se konala v Hotel Fortuna City, Bečvářova 14, 100 00 Praha 10, kupní smlouvu č. XXXXX, jejímž předmětem byly dvě deky a dva polštáře SILVER v ceně 9999 Kč. Vzhledem k tomu, že tato smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, rozhodl se Jan Novák využít svého práva a v souladu s § 57 odst. 1 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, od této smlouvy odstupuje.

Uzavření smlouvy na předváděcí akci firmy BECK CZECH, s.r.o. v Hotel Fortuna City může pan Novák doložit svědeckou výpovědí.

Zaplacenou smluvní cenu 9999 Kč poukažte ve prospěch bankovního účtu č. XXXXXXXXX vedeného u Fio banky.

Zboží bude zasláno na adresu firmy BECK CZECH, s.r.o., Blatecká 3344, 276 01 Mělník, do 14 dnů ode dne doručení odstoupení firmě BECK CZECH, s.r.o.

S pozdravem,
……………………………………….
Mgr. Zuzana Ottová

Přílohy:
Kopie kupní smlouvy,
Kopie plné moci

 

Polštáře plné stříbra

Jelikož naše odstoupení vyšlo do vánočního období, kdy je pošta zavalena zásilkami, balíky, pohledy…. a doručování je pomalé, bylo nasnadě zaslat zvlášť odstoupení = dopis, který jde rychle, a zvlášť balík s lůžkovinami = balík se může zdržet. Není nutné zasílat zboží společně s odstoupením od smlouvy. Není zákonem stanoveno, do kdy musíte zboží vrátit. BECK CZECH, s.r.o. toto ve smlouvě ošetřil větou „Při platném odstoupení od této Smlouvy je Kupující povinen vrátit na adresu Prodávajícího uvedenou v záhlaví této Smlouvy Zboží (Předmět Koupě), které na základě této Smlouvy obdržel, a to do 14 dnů ode dne doručení odstoupení Prodávajícímu.“ Odstoupení bylo firmě doručeno 28.12. 2012. Od tohoto data jsme měli 14 kalendářních dnů na vrácení lůžkovin.

Balík jsme odeslali 3.1. 2013 s dodejkou, pojištěný na 10 000 Kč. Dle služby České pošty „sledování zásilek“ byl balík doručený 4.1. 2013. Dodejka se jaksi opozdila, dorazila 8.1. 2013, nevyplněná, jen s razítkem a nepochopitelným datem 7.1. 2013. Toho jsme si všimli až o několik týdnů později.

Odstoupením od smlouvy celá záležitost nekončí. Firmy tohoto typu jsou velmi urputné. Je třeba se připravit na vše.

Jak se vypořádat s problémy – pošta, zákony, nekomunikace

Lepší je zajistit důkazy, že jste se předváděcí akce zúčastnili a smlouvu podepsali na ní. Dříve nebylo možné čtrnáctidenní odstoupení od smlouvy v okamžiku, kdy si zákazník osobně pozval prodejce k sobě domů. Dnes toto již neplatí. I když si zákazník pozve prodejce domů, může od smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. Výjimku tvoří sjednání služeb, které má chránit opraváře. Předváděcí firmy toho využily a ke smlouvě dodávají dovětek, že si zákazník sjednal návštěvu údržbáře (i když se jedná kupříkladu jen o to, že dotyčný údržbář dorazí druhý den a přinese vám složenku).

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Odstoupení od smlouvy

§ 57

 1. Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží než nutné k provedení opravy nebo údržby. To neplatí ohledně smluv, u nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
 2. Dodavatel musí spotřebitele písemně upozornit na právo odstoupit od smlouvy nejpozději při uzavření smlouvy; písemné upozornění musí obsahovat i označení osoby, u níž je třeba toto právo uplatnit, včetně bydliště či sídla takové osoby.
 3. Při porušení povinnosti stanovené v předchozím odstavci má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 1 roku od jejího uzavření.
 4. Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na smlouvy
  • a) jejichž předmětem je výstavba, prodej, nájem nebo jiné právo k nemovitosti, s výjimkou smluv o jejích opravách a o dodávce zařízení do ní začleněných,
  • b) na dodávku potravin nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného stálými doručovateli do domácnosti spotřebitele nebo do jiného jím určeného místa,
  • c) na dodávku zboží nebo služeb, které byly uzavřeny podle katalogu dodavatele, s nímž se spotřebitel měl možnost seznámit v nepřítomnosti dodavatele, za předpokladu, že mezi stranami má pokračovat spojení při plnění uzavřené nebo jiné smlouvy a za předpokladu, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy nejméně do 7 dnů od převzetí zboží a je s tímto právem seznámen v katalogu nebo ve smlouvě,
  • d) pojistné a o cenných papírech.

 

Důkazem může být:

 • Písemná pozvánka: V našem případě byla pozvánka odebrána při příchodu na předváděcí akci.
 • Očité svědectví: Jdete-li na akci v doprovodu NĚKOHO, a ten NĚKDO není podepsaný na smlouvě, může se dotyčný NĚKDO stát svědkem. Uskuteční-li se předváděcí akce v kulturním domě ve vesničce střediskové, je pravděpodobné, že tam bude i váš soused, který vám to, že jste smlouvu podepsali na předváděcí akci, může dosvědčit. Je namístě udržovat se sousedy přátelské vztahy.
 • Svědectví pronajímatele prostor: Další možností je obrátit se na pronajímatele prostor, ve kterých se předváděčka uskutečnila. Pronajímatel vám může potvrdit, že určitý prostor pronajal dané firmě. Většinou vám však nepotvrdí, že se jednalo o předváděcí akci, jelikož se dané akce neúčastní, a tudíž neví, co tam nájemce provádí.
 • Informace o tom, že vás firma před akcí telefonicky kontaktovala: telefonní operátor Telefónica O2 (ostatní operátory jsme nekontaktovali) je schopen na požádání (za několik set Kč) vyhledat číslo, které vám volalo na pevnou linku (u mobilu si číslo vyhledáte sami). Musíte však udat datum a asi čtyřhodinové časové rozmezí. Tuto službu poskytuje Telefonica ve spolupráci s Policií ČR. S jinými operátory jsme nemluvili, takže netušíme, jak je to u nich.
 • Cestovní doklad: Rozumí se jízdenka z daného dne. Pokud na předváděcí akci cestujete například vlakem.

Důkazy se zajišťují poměrně obtížně. Předváděcí firmy mají zmáknuté „mazání“ stop.

Jak si zajistit plnou moc pro zastupování poškozeného

Předváděčky cílí na lidi vyššího věku. Co by hodný senior neudělal pro zdraví svých nejbližších – dětí, vnoučat?! Prodejci hrají na strunu citu a strachu o blízké. Navíc počítají s tím, že se starší člověk nebude bránit, nepůjde do pře. Pokud se pokusí o odpor, většinou se se zlou potáže – hrubé jednání ze strany firmy, vyhrožování soudy, exekucí. Staří lidé jsou v tomto ohledu velmi zranitelní. A předváděčské firmy jsou si toho vědomy. V tuto chvíli je třeba, aby zasáhla mladší generace. Dobře se dá využít plná moc. Stačí, aby vám váš senior udělil plnou moc, a můžete ho ochránit před útoky.

 

Plná moc

Já, níže podepsaný, Jan Novák, narozený XX.XX. XXXX, bytem ulice číslo, PSČ město

(dále jen „Zmocnitel“)

 

zplnomocňuji

 

Mgr. Zuzanu Ottovou, narozenou XX.XX. XXXX, bytem ulice číslo, PSČ město

(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování při veškerých právních úkonech při jednání s firmou BECK CZECH, s.r.o. ve věci odstoupení od kupní smlouvy č. XXXXX.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do navrácení zmocnitelem vynaložených finančních nákladů v souvislosti s výše uvedenou kupní smlouvou.

V Kocourkově dne 26.12.2012

…………………………………………………………………………..
Zmocnitel

 

Toto zmocnění přijímám.

………………………………………………………………………….

Zmocněnec

 

Časový harmonogram – jak to probíhalo v našem případě

 

27.12.2012 Odesláno odstoupení od smlouvy. Podací lístek, dodejka.

28.12.2012 Odfaxováno odstoupení od smlouvy.

Během třicetidenního čekání na odpověď firmy BECK CZECH, s.r.o. se ozvala firma RTS. Firma RTS volala na číslo, ze kterého bylo odfaxováno odstoupení od smlouvy. Pevná linka, voláno v dopoledních hodinách => když to někdo zvedne, bude to důchodce. Pracující by přece nebyl doma. Pevná telefonní linka vyhrála 2000 Kč. Paráda!!! Neskutečná drzost.

27.1.2013 Do tohoto data měla dle zákona firma BECK CZECH vrátit peníze na účet, který byl uvedený v odstoupení od smlouvy. Nestalo se tak.

28.1. 2013 Firma BECK CZECH, s.r.o. nereaguje, je třeba se připravit na případný soud (návrh na vydání platebního rozkazu). Je tedy třeba vyřešit nevyplněnou balíkovou dodejku. Reklamace dodejky u České pošty. Pokud adresát odmítne dodejku zpětně podepsat, je Česká pošta oprávněna potvrdit převzetí dodejky sama. Má svá další potvrzení, že adresát zásilku přijal.

29.1.2013 Putovala na adresu firmy BECK CZECH, s.r.o. předžalobní výzva. Předžalobní výzva je od 1.1.2013 „povinná“, pakliže chce žalobce, aby mu žalovaný uhradil náklady na řízení v okamžiku, kdy žalobce vyhraje.

Předžalobní výzva

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

§ 142a

(1) Žalobce, který měl úspěch ve věci zahájené podle § 80 písm. b), má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

(2) Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, může soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti žalobci přiznat i v případě, že žalobce žalovanému výzvu k plnění za podmínek uvedených v odstavci 1 nezaslal.

Zdroj: https://finance.idnes.cz/vzor-predzalobni-vyzvy-podle-142a-obcanskeho-zakoniku-pde-/pravo.aspx?c=A130109_085115_pravo_vr

 

Mgr. Zuzana Ottová
ulice, PSČ město
tel. telefon
e-mail: mail

 

BECK CZECH, s.r.o.
IČ 24841994
Blatecká 3344
276 01 Mělník
Opava, 29. ledna 2013

Věc: Předžalobní výzva
Vážení,

dne 17.12. 2012 pan Jan Novák s vaší společností (BECK CZECH, s.r.o.) uzavřel na předváděcí akci, jež se konala v Hotel Fortuna City, Bečvářova 14, 100 00 Praha 10, kupní smlouvu č. XXXX, jejímž předmětem byly dvě deky a dva polštáře SILVER v ceně 9999 Kč.

Od této smlouvy pan Novák odstoupil dne 26.12. 2012 v souladu s § 57 odst. 1 zákona č. 40/1964, občanský zákoník. Odstoupení vám bylo doručeno 28.12. 2012.

Zboží bylo na adresu firmy BECK CZECH, s.r.o. odesláno 3.1. 2013 a doručeno 4.1. 2013.

Vzhledem k tomu, že jste do dnešního dne nesplnili vaši zákonnou povinnost a nevrátili zaplacenou finanční částku do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, vás vyzývám, abyste částku 9999 Kč zaslali na číslo účtu XXXXX do 6.2. 2013. V opačném případě budeme nuceni se se svým nárokem obrátit na soud s návrhem na vydání platebního rozkazu.

Pan Jan Novák mi udělil plnou moc k zastupování při veškerých právních úkonech při jednání s firmou BECK CZECH, s.r.o. ve věci odstoupení od kupní smlouvy č. XXXXX. Tímto vás žádám, abyste se obraceli pouze na mě. Kontakty jsou uvedeny v hlavičce dopisu.

Předem děkuji za kladné vyřízení.
Mgr. Zuzana Ottová
Přílohy:
Kopie kupní smlouvy
Kopie odstoupení od smlouvy

Kopie plné moci

 

31.1.2013 Příjemce dodejku dodatečně nepodepsal, vrátila se tedy s několika dalšími potvrzeními České pošty.

1.2.2013 Na náš účet bylo připsáno 9999 Kč od firmy BECK CZECH.

 

Post scriptum

Firma Beck Czech již podle našich informací neexistuje. Nyní se jmenuje Beck Europe, případně Beck International. Ve své činnosti pokračuje.

Doporučujeme film Šmejdi – můžete ho vidět třeba na filmovém festivalu Jeden svět, který se koná v Praze 4. až 13. března 2013. Jeho stránka na Facebooku, web jsme nenašli.

Sdílejte tento článek mezi své známé, aby podobné firmy zmizely ze světa, protože jejich služby nebude nikdo chtít.

43 komentářů u „Výhra jménem Beck Czech“

 1. Ono se dávno říká: Kdo nehraje, nevyhraje.

  Proto když mi někdo nedávno volal, jak jsem něco vyhrál, v první pauze jsem řekl, že nemám zájem, na shledanou, a těchto složitostí jsem ušetřen.

  To ale neznamená, že každý, kdo naletí, by měl krutě pikat, takže článek kvituji a budu šířit.

 2. Dostal jsi jen 9999? A co další náklady? Předpokládám, že plná moc taky něco stála, ne?

  Samozřejmě gratuluju, ale je dost blbý, že náš právní rámec neumožňuje se s těmi šmejdy vypořádat razantněji a jednou provždy – resp. v konkrétních případech rychleji a s větší jistotou úspěchu.

 3. Vítovi Profantovi
  Myslím, že Beck Czech a další podobné cílí na jinou zákaznickou skupinu, než jste Vy. Bohužel. Naši věkovou kategorii by na předváděcí akci zajisté nevpustili.

  Petrovi Valachovi
  Další náklady činily cca 400 Kč (2 doporučené dopisy v dodejkových obálkách á 40 Kč, balík do ruky s dodejkou 130 Kč, ověření plné moci – 2 podpisy á 30 Kč, jízdenka po Praze, benzín do auta, balicí papír, lepicí páska, tisk, kopírování, tel. konzultace s poradnou dTestu; víc mě nenapadá). Náklady na soudní tahanice by byly neporovnatelně vyšší. Poučila se celá rodina, sepsali jsme článek, vše dopadlo výborně.

 4. Hlavní je samozřejmě na takové akce vůbec nechodit. Ale když už se člověk nechá nachytat, je tohle dobrý návod. Pozn.: Dětské zábavní centrum Beckiland na Zličíně provozuje taky Beck. Kvůli jejich obchodním praktikám bojkotujeme a totéž doporučuji všem rodičům.

 5. Člověk by řekl, že za těch dvacet let, co šmejdi takto prodávají, už každý negativní zkušenost má. Nebo určitě slyšel něco negativního. A stejně šmejdi pokaždé někoho zmáknou, klidně poněkolikáté.
  Pamatuji se na akci s prodejem malého podílu na rekreační nemovitosti, kde nic netušící lidi přišli někam do hotelu na nic neříkající pozvánku. A snad každý čtvrtý odcházel po dvou hodinách s úsměvem a s dluhem 400 tisíc. A to se jednalo o relativně spořivé lidi, začínající podnikatele, kteří každou korunu obraceli třikrát… Dodnes jsem se z toho pohledu nevzpamatoval, proti tomu je pár dek po 10k jen zákusek.

 6. Je mi z toho smutno jak někdo hnusně zneužívá staré lidi. Bohužel se nepoučí. Stále se to probírá v tisku a v televizi.

 7. Škoda, že jsem tuto stránku neobjevila dříve než jsem se vypravila na „předváděčku“. Sice jsem nic nekoupila ani nepodepsala, ale ztratila jsem zbytečně 4 hodiny života s protivným prodejcem, který měl navíc zvláštní výslovnost „ž“ a „š“. Dobře mi tak, měla jsem poslechnout přítele, když mi říkal, že jde o podvod ať tam nechodím. Ženská zvědavost mě tam přece jen dohnala a za 4 hodiny dřepění a poslouchání blábolů, kterak bez jejich hrnců nepřežiju, jsem dostala nějakou lacinou voňavku Russian fire, možná se tomu dříve říkalo ruský duch. Fuj. Dobře mi tak, příště už nikam nejdu.

 8. Naprosto totožné-firma Beck Europe si na celý týden!! pronajala kulturák v HK a manipulovala se seniory. Má 91 letá!!!!babička po telefonu vyhrála zájezd v hodnotě 130 000,-, na místě místo zájezdu proběhla losovačka a ejhle – ona byla hlavní výherkyní 3 věcí za 30 000,-(vysavač, nádobí, indukční vařič)společně se 2 dalšími – počítám nejstaršími…Další pak vyhrávali 1-2 věci. Když jsem se to dozvěděla, snažila jsem se druhý den s nimi dohodnout o vypovězení smlouvy-prodejce se mi v podstatě arogantně vysmál…

 9. Prodejce tvrdil, že mi peníze nemůže vrátit, že je již nemá, jsou v Mělníku. Volala jsem do Mělníka, že zboží s výpovědí přivezeme a chceme zpět peníze-nejde to, nemáme na firmě hotovost?!!Logicky, když se objednám, tak si pro mě mohou peníze připravit-ale to není v jejich zájmu.Chtějí vás donutit věci poslat a oni vám poté nezašlou celou zaplacenou částku a klidně si strhnou několik tisíc za své „náklady“.Ohlásila jsem to na ČOI, ta tam shodou okolností byla den přede mnou-tajně, jako jeden z davu a vše si zmapovala.Můžete si říci, že babička je nepoučitelná, že se o tom píše, ale v 91 letech již člověk nemá takové rozeznávací schopnosti a lehce s eutáhne na nudli…Doteď si myslí, jak výhodně nakoupila, vždyť ušetřila 100 00,-….Děkuji za článek, postupujeme stejně, zatím jsme v bodě výpovědi a odesílání braku…

 10. Ivě
  Mrzí mě, že máte rodinnou zkušenost se „Šmejdy“. Jednejte systematicky a bez emocí. Kontaktujte spotřebitelskou poradnu dTestu. Mají bohaté zkušenosti a výborné nápady. Váš případ se může odlišovat od toho našeho. Vaše sebemenší chyba či zaváhání hraje do karet obchodníkům.

  S BECK (Europe) jednejte jen písemně, vše zasílejte s dodejkou. Od všeho si pořizujte kopie.

  Česká obchodní inspekce může „pokutovat“ firmu, avšak peníze Vám zpět nevymůže. Boj s firmou BECK je jen na Vás.

  Přeji Vám úspěch. Budu ráda, když dáte vědět, jak se odstoupení od smlouvy daří.

 11. Nebát se a posílat na ně ČOI. Volat policii pokud nechtějí pustit ze sálu atd. Proststě podobní šmejdi mají dostat velké pokuty (prodejce na místě 1.000.000,-Kč), firma 10.000.000,- Kč dokud nezapaltí pozastvit činnost. Druhý prohřešek pokuty x2. Když do nějaké doby nezplatí zabavit majetek vlastníkům a jejich rodinným příslušníkům (domy, auta, …).
  Podobně to je s nabízením levné elektřiny plyn. U nás v baráku také oxidoval šmejd – zloděj, tak jsem zavolval policii. Podruhé sousedka jí zavolala sousedka. Jen ať přijde z zazvoní další šmejd.

 12. R e k l a m a c e dodaného zboží FOTOTERAPIE dle kupní smlouvy č.53012151. Dne 3.4.2013 jsem zakoupil uvedenou lampu. O den později jsem ji vyzkoušel, ale byla funkční pouze 2 min. Zhasla a nejde ani časovač. Po tel. rozhovoru s firmou BECK EUROPE s.r.o. mě bylo slíbeno, že v tomto týdnu se ozve technik a dá celou záležitost do pořádku. Prosím o vyrozumění na termín opravy. Děkuji Svoboda J.

 13. Už nemůžu mlčet,zase mi volali rodiče(80 a 73),že i přes moje varování před podobnými akcemi, zase koupili za 30 000 Kč. vařič, vysavač a nádobí. Dnes jsem firmě beck poslal fax, protože telefon nezvedají, že v pondělí 22.4. přijedu do Mělníka se zbožím a chci peníze vrátit na ruku. Hned na Policii podám trestní oznámení a ohlásím vše na ČOI. I když rodiče na moje varování asi moc nedají (jsou přece svéprávní )a asi mě podobná situace ještě čeká, varujte svoje „starší“ před šmejdy jako jsou beck a spol.

 14. Vlastislavovi
  Chápu, že jste naštvaný. Emoce Vám však při jednání s firmou Beck XYZ nepomůžou, ba naopak. Myslím si, že cesta do Mělníka je ztrátou času, peněz a Vaší energie. Kdyby to bylo tak jednoduché a firma Beck XYZ tak ochotná, nevznikli by Šmejdi. Od smlouvy je třeba odstoupit PÍSEMNĚ. Následně je nutné vyčkat na vyjádření Beck XYZ či po 30 dnech zaslat Beck XYZ předžalobní výzvu. Po předžalobní výzvě je na řadě podání návrhu na vydání platebního rozkazu. Jiná cesta neexistuje. ČOI informujte, ona Vám však peníze nevrátí.

 15. Děkuji za článek, bohužel rady z něj taky využijeme. Dědeček takto minulý týden „vyhrál“ od fy Beck zboží v hodnotě 100.000,-, proto koupě za 25.000,- byla neodolatelná. „Radost“ nám tím opravdu udělal, jak si umíte představit. Celé to martyrium je tedy před námi.

 16. paní Novákové
  Je mi líto, že Váš dědeček naletěl těmto prodejcům. Přeji pevné nervy a vytrvalost. Postup je jasný – odstoupení od smlouvy a vrácení zboží; předžalobní výzva; návrh na vydání platebního rozkazu. Přesto doporučuji, abyste se obrátila na spotřebitelskou poradnu dTestu. Jednotlivé případy se mohou lišit v detailech, které mohou mít rozhodující vliv na to, jak jednání s firmou BECK dopadne. DTest je zkušený.

 17. Děkuji za článek a radu,jak se s nimi vypořádat.Rodiče také takhle výhodně nakoupili.Jednala jsem přesně podle vašich rad a peníze z nic po předžalobní výzvě dorazily.Ještě jednou děkuji,bez vás by to určitě nešlo tak jednoduše.

 18. paní Renatě
  Děkuji za výbornou zprávu. Jsem ráda, že jste získali peníze zpět. A těším mě, že článek splnil svůj účel.

 19. Práve,keď toto čítam,mi zvonil telefón,vraj firma RTS,
  moje telef.číslo vyhralo 200 eur,príde mi ešte pozvánka do reštaurácie v Košiciach na 10.6.2013,žial meno rešt.si nepamätám,neznie mi povedome,a celé ďalšie pokračovanie,ako píšete,mám dostať ešte darček za 80 eur.O týchto praktikách už viem,z jednej som odišla so slovami,že celý tento systém už poznám,organizátori pozerali ako puk,najviac ma však hnevá,
  že toľkí dôchodcovia sa nechávajú nachytať,pritom to môžu zachytiť v televízii,v novinách,pri debatách medzi sebou.Ja len konštatujem,že bezočivosť a drzosť týchto „predajcov“,lepšie povedané špekulantov a okrádačov nemá konca kraja.Čo tak prijať adekvátne zákony?Už je toho príliš veľa,v minulom režime nebolo treba toľko námahy a peňazí na súdy,svojvolných exekútorov,vlády to nezaujíma?Eliška,3.6.2013,12,00

 20. Dnes, okolo 15:30 hod. som mala telefonát presne ako uvádza Eliška z 3.6.2013; česky hovoriaca pani z firmy RTS mi povedala, že moje číslo pevnej linky bolo vylosované a vyhrala som 200 € a k tomu mi dávajú darček v hodnote 80 €, aby som prišla do hotela Barónka v Bratislave. Dátum, kedy tam mám prísť som si ani nezapamätala, lebo som hneď odpovedala, že nemám záujem. Nikdy som na takejto akcii nebola, a ani nikdy by som sa nedala pozvať. Mám koprivku z takýchto obťažovaní a principiálne by som ich vždy odmietla. Mala by som upozorniť SOI, aby si zistila, kedy sa v Hoteli Barónka bude táto akcia konať (zrejme v nasledujúcich dňoch) a nech im tam pekne vytrú zrak!

 21. Dobrý den!
  Veliké díky za váš podrobný návod včetně formulace dopisů, omlouvám se, že s časovým odstupem.
  Velmi nám pomohl v květnu 2013, kdy i moji rodiče, přestože na svůj věk 75 a 80 dobře informovaní a orientovaní, podlehli praktikám firem Beck Europe a Beck Reisen. (2x parní čistič „výhra a úžasná zaváděcí cena“ a zahraniční zájezd).
  Provedli jsme vše podle vašich rad, odstoupení doporučeně i e-mailem, plná moc, uvedla jsem tituly… Do textu jsem navíc uvedla, že jsme provedli foto a videodokumentaci. Podle konzultace s telefonickou poradnou dTestu jsme vybalili i druhou, ještě nerozbalenou krabici, zdokumentovali všechny díly i postup vybalení i balení. (Ještě že tak, jinak bychom hlavolam asi 20 ks doplňků nikdy nedostali zpět do krabice beze zbytku.) Pracovnice České pošty ochotně poradily a s balíky 2 x 21kg umožnily přijet k rampě. Oba dodány do dvou dnů, jen jednu dodejku jsem musela reklamovat.
  Předžalobní výzva v našem případě nebyla potřeba, peníze dorazily do koruny a v termínu.
  Ještě jednou díky.
  Dáša
  PS: A z Becků je Home Tech a Europe Reisen…

 22. Dobrý den ,nevím jestli jsem zde správně,ale mám od fa.Beck vysavač Maxxi vapori 2000 a potřebuji uplatnit reklamaci na hadici a nevím kam ji poslat a zda platí ještě adresa do Mělníku nebo kam nebo na koho se můžu obrátit moc děkuji za radu Marta Větrovcová

 23. dobrý den,
  prosím o informaci, zda se lze někde připojit k hromadné žalobě proti firmě beck za nekalé praktiky při předváděcích akcích reklamní společností senior s.r.o..Nemusím více konkretizovat o způsobu prodeje v tomto případě kastrolů, kde se nejprve jednalo o výhru a na konec jde jakoby o pronájem. Cílem celého jednání je právní zastoupení této, firmy ve věci vymožení nějaké pohledávky.Jsem syn poškozené a nestačím zírat nejen na výše uvedený způsob jednání, ale především na ty kastroly. Porovnám cenu a kvalitu produktu, jako bych chtěl prodávat zakopaného psa. děkuji Marek

 24. Pořád jsem mamce říkala ať nechodí na předváděcí akce, má 85 let a když jí někdo řekne, že vyhrála, tak tomu uvěří. Toužila po mixéru, tak si ho tam koupila, koupila druhý jako dárek pro mě. Jakou radost z toho měla. Ale ne dlouho. Tento mixér nic nepomele. Ani rohlík na strouhanku a dokonce ani tvaroh s ovocem. Je prostě k ničemu. Pčišla o 2.000,-Kč. Pro takovou důchodkymi velká ztráta. Chtělo by to takovou činnost zakázat a zpřísnit tresty.

 25. Zůčastnili jsme se předvaděčky Beck Reizen-Mělník v restauraci v Klenčí dne 29.11.2011 zájezd na Pravou Tuperskou keramiku.V sále nás sedělo něco přes sto účastníků.Vedoucí po přivítání vyhlásil losování a to o vystavené věci na jevišti.Rozdali losy Bec international-HODNĚ ŠTĚSTÍ- a osobní kupony -pozor osvědčení o výhře.Vyhrály 4 losy s číslem 7- Shodou okolností sem získal 7 já i manželka.Vedoucí nás pozval před jeviště,zde nám gratuloval a potřepával pravicí.Následně nás poslal k potvrzení výhry k mladíkovi
  za plentu který nám rovněž gratuloval k výhře.Bylo to nádobí.Nádobí se nám nehodilo a tak jsme s manželkou žádali o indukční plotýnku taky vystavenou na jevišti.Řekl,že nám dvěma bylo určeno nádobí jako výhra a bude připravena na závěr odjezdu.Mimo to sepisoval snámi koupi vysavače který byl parní ale zde v restauraci ho něměli a tak ve smlouvě napsal doručení domů do týdne.Do smlouvy pod vysavač připsal sadu nádobí bezb ceny jako doklad,ale opoměl uvest,že je to výhra.Když jsme přijeli domů,tak jsme s dcerou a zetěm rozhodli,že vysavač je značně předražen a je možno jej zakoupit za polovinu v řádném obchodě v Elektři.Druhý den jsme od smlouvy odstoupili a to emailem i doporučenou poštou.
  Beck Reisen Mělník potvrdil zrušení vysavače taky Emailem
  a dodán nebyl.V roce 2012 v květnu přišel Email ,že máme vrátit nádobí ,Naše odpověď bylaže v občanském zákoniku § 457 že musí být vydáno vše,co bylo nebyto bezdůvodným způsobem obohacením se-ale k tomu nedošlo.Není zde uvedeno,že by se měly vrátit věci získané ve veřejném losování za přítomnosti svědku přo losovačce.Výhru na losech i osobním kuponu nám potvrdil sepisovatel-doklady máme k dispozici.Bezdůvodné obohacení se nekonalo.Zajimavé je že šmejdi Beck byli zrušeni asi v akci proti šmejdům v časopise Blesk petice proti šmejdům podepsalo 179086 signatářů.Spolek Beck
  Mělník asi zakoupila navá společnost a to Home Tech která si nyní hlásí za účasti advokáta Svobody -Praha který mi napsal po 2.5 roce -12.11.2013 abyh mu poslal
  4840,-Kč za účelně vynaložené náklady za 2 úkony právní služby kvalifikované upomínky dle tarifu a vyhlášky.č.177/1996 Sb.Odpověděl jsem mu,že jsem se ničeho nedopustil,ani mu částku vymáhanou neuhradím.
  Vyhrožuje mi,že podá na mne žalobu.Poslal mi i Plnou moc ale ještě Beck international Mělník ze dne 18.5.2009
  Žádám Vás laskavě co mám na to dělat a jak postupovat
  Jsem senior 83 let-manželka 74 let.
  Miroslav Kurfirst -tel.MOB 728 419 062-Přerov

 26. Pokud máte vše podloženo, nedělejte nic. Pokud by vás někdo chtěl žalovat, musí podniknout určité kroky on. Až je podnikne, můžete na to reagovat – například požádat o pomoc právníky ProBono Centra – ti pomáhají zdarma. Nenechte se dotlačit k něčemu, co nechcete udělat. A samozřejmě se poraďte v DTestu nebo Sdružení obrany spotřebitelů:

  PORADNA PŘEROV, ul. Kramářova č.23, 750 02 Přerov
  (poblíž vlakového a autobusového nádraží)

  Tel.: 596 111 252, 725 103 567
  poradna otevřena každou čtvrtou středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hodin
  E-mail: poradna@sos-msk.cz
  V lednu poradna 29. 1. 2014.

  Držím vám palce.

 27. Zůčastnili jsme se předvaděčky Beck Reizen-Mělník v restauraci v Klenčí dne 29.11.2011 zájezd na Pravou Tuperskou keramiku.V sále nás sedělo něco přes sto účastníků.Vedoucí po přivítání vyhlásil losování a to o vystavené věci na jevišti.Rozdali losy Bec international-HODNĚ ŠTĚSTÍ- a osobní kupony -pozor osvědčení o výhře.Vyhrály 4 losy s číslem 7- Shodou okolností sem získal 7 já i manželka.Vedoucí nás pozval před jeviště,zde nám gratuloval a potřepával pravicí.Následně nás poslal k potvrzení výhry k mladíkovi
  za plentu, který nám rovněž gratuloval k výhře.Bylo to nádobí.Nádobí se nám nehodilo a tak jsme s manželkou žádali o indukční plotýnku taky vystavenou na jevišti.Řekl,že nám dvěma bylo určeno nádobí jako výhra a bude připravena na závěr odjezdu.Mimo to sepisoval snámi koupi vysavače ,který byl parní, ale zde v restauraci ho něměli a tak ve smlouvě napsal doručení domů do týdne.Do smlouvy pod vysavač připsal sadu nádobí bezb ceny jako doklad,ale opoměl uvest,že je to výhra.Když jsme přijeli domů,tak jsme s dcerou a zetěm rozhodli,že vysavač je značně předražen a je možno jej zakoupit za polovinu v řádném obchodě v Elektře.Druhý den jsme od smlouvy odstoupili a to emailem i doporučenou poštou.
  Beck Reisen Mělník potvrdil zrušení vysavače taky Emailem
  a dodán nebyl.V roce 2012 v květnu přišel Email ,že máme vrátit nádobí ,Naše odpověď byla ,že v občanském zákoniku § 457 že musí být vydáno vše,co bylo nabyto bezdůvodným způsobem obohacením se-ale k tomu nedošlo.Není zde uvedeno,že by se měly vrátit věci získané ve veřejném losování za přítomnosti svědku při losovačce.Výhru na losech i osobním kuponu nám potvrdil sepisovatel-doklady máme k dispozici.Bezdůvodné obohacení se nekonalo.Zajimavé je že šmejdi Beck byli zrušeni asi v akci proti šmejdům v časopise Blesk petice proti šmejdům podepsalo 179086 signatářů.Spolek Beck
  Mělník asi zakoupila navá společnost a to Home Tech která si nyní hlásí za účasti advokáta Svobody -Praha který mi napsal po 2.5 roce -12.11.2013 abych mu poslal
  4840,-Kč za účelně vynaložené náklady za 2 úkony právní služby kvalifikované upomínky dle tarifu a vyhlášky.č.177/1996 Sb.Odpověděl jsem mu,že jsem se ničeho nedopustil,ani mu částku vymáhanou neuhradím.
  Vyhrožuje mi,že podá na mne žalobu.Poslal mi i Plnou moc ,ale ještě Beck international Mělník ze dne 18.5.2009
  Žádám Vás laskavě co mám na to dělat a jak postupovat
  Jsem senior 83 let-manželka 74 let.
  Miroslav Kurfirst -tel.MOB 728 419 062-Přerov

 28. Paní Ottová, Váš návod je velice přínosný, už ho využívám, ale obávám se, že nebudu tak úspěšná jako Vy. Naletěla jsem také (sama to nechápu, musela jsem mít totální výpadek rozumu), přesto, že mám dobré vzdělání i dostatek zkušeností. Finty prodejců se zdokonalují : ve smlouvě je razítko BlueReisen s.r.o.,firma je registrována na Slovensku, vlastník bytem v Česku. Odstoupení od smlouvy jsem bez odkladu zaslala na adresu firmy. Ověřila jsem si, že na té adrese se nikdo nezdržuje. Nemá smysl na ni posílat objemné balíky se zbožím, které se může cestou poškodit. Telefonní číslo je „momentálně nedostupné“, takže se není jak domluvit na předání zboží (AmbassadorProfiline).Jiný kontakt nemám, situaci mám komplikovanější. Ale nechci to vzdát, už z principu. Zcela vážně uvažuji oslovit ČT „Černé ovce“. Jaký je Váš názor ? Poradíte ? A.M.

 29. Podrobně jsem zde popsal, jak nás napálil nástupce Becka firma HOME TECH a když jsem odklikl odeslání, objevila se hláška, že je špatná moje mailová adresa a dál už mne to nepustilo a text byl ztracen. Zřejmě jde o nějaký protiútok.

 30. Leží mi myšlenka podvodního jednání advokáta Svobody z Prahy který za HOME TECH spolku který převzal šmejdy BECK Reisen Mělník a po 2,5 roce mi poslal dopis ve kterém požadoval 4840,-Kč zaplatit za slubu u zrušeného spolku BECK REISEN.Když byl spolek BECK zrušen byla zrušena i smlouva s advokátemSvobodou.Poslal mi plnou moc z 2009.Když jsem mu nezaplatil tak mne zažaloval u Okr.soudu Přerov .Jedná se o pžedvaděčku org.BECK v restauraci Vlčnov 29.11.2011 kde jsme
  při veřejném losování na 2 losy vyhráli pod číslem 7 +7 krabici
  označenou GAR SYSTEM a vozíček. Jednu věc já a druhou manželka.PO dva a půl roce tuto výhru chtějí vrátit.Čekám tedy na 4.4.14 kdy je určeno 2 jednání OS-Přerov se samosoudce Mgr.Říhou.

 31. Vážená paní Zuzana OTTOVÁ –
  Děkuji za informace.Na D/test odpověděli mi že pokud jsemvyhral a mám doklady nemusím nic vracet ani platit.Mám čekat na další jednání spolku HOME TECH jak se zachovají.
  No použili advokáta Svobodu-který chtěl abych mu poslal 4840,-Kč
  za jeho služby.Nic jsem mu neposlal tak případ s výhrou a jejím vrácením předal Okr.Soudu v Příbrami.Řešení proběhlo 7.3.14 a
  samovoudce si převzal písemnosti -original losy a ujmenovité
  potvrzení o výhře.Další jednání odročil na 4.4.14.Jsem ochoten Vám poslat kopie těchto dokladů ale nemám Váš Email.Co mi
  můžete poradit k následujícímu jednání u samosoudce.
  Děkuji a jsem s pozdravem
  Miroslav Kurfirst

 32. Vážená paní Mgr.Zuzana OTTOVÁ-

  Můžete mi poskytnout Email na HOME TECH -Mělník kteří
  převzali šmejdy zrušeného BECK Reisen -Mělník.
  Absolvoval jsem jednání u samosoudce Mgr ŘIHY OS Přerov.
  Soudní rozhodnutí zrušení žaloby HOME TECH.Čekám na
  písemný dopis o Rozsudku vyhlášeném 4.4.14 u OS Přerov.
  Email na HOME TECH nemohu na ně najít.Chci jim poslat
  žádost, ať mi pošlou peníze za stav bonusového konta, který je
  5.150.-Kč u BECK EUROPE Mělník uložený.
  Vám moc děkuji za rady ,které jsem obdržel a navštívil i
  poradnu zde v Přerova.Je to Vaše záslužná práce pro seniory.
  Děkuji a jsem s pozdravem – Miroslav Kurfirst

 33. Dobrý den, 27.6.20120 jsem zakoupil parní vysavač VAPORI 2000 u společnosti BECK CZECH S.R.O. Nyní došlo k chybě na přístroji a já nevím na koho se obrátit ohledně opravy. Volal jsem na číslo do Mělníka, ale tam mi bylo řečeno, že už tam tato společnost není, že se přestěhovali někam do Prahy. Tímto vás prosím o radu, kam se mám ozvat. Na jakou adresu či telefon

  Děkuji předem za odpověď

Komentáře nejsou povoleny.